<cite id="q1wjn"><span id="q1wjn"></span></cite>
<rt id="q1wjn"></rt>

<rt id="q1wjn"><table id="q1wjn"></table></rt>
 • <s id="q1wjn"></s>
 • <cite id="q1wjn"><noscript id="q1wjn"></noscript></cite>
 • <cite id="q1wjn"></cite>

  題目列表(包括答案和解析)

   0  447208  447216  447222  447226  447232  447234  447238  447244  447246  447252  447258  447262  447264  447268  447274  447276  447282  447286  447288  447292  447294  447298  447300  447302  447303  447304  447306  447307  447308  447310  447312  447316  447318  447322  447324  447328  447334  447336  447342  447346  447348  447348 

  9.已知函數圖象關于直線對稱, 且圖象關于點 (2 ,–3)對稱, 則的值為

  A. 3   B. –2   C.2   D. –3

  10函數y=x2-2x在區間[a,b]上的值域是[-1,3],則點(a,b)的軌跡

  是圖中的           (  )

    A.線段AB和線段AD       B.線段AB和線段CD

    C.線段AD和線段BC       D.線段AC和線段BD

  試題詳情

  8. 過雙曲線的一個焦點,有垂直于實軸的弦PQ,F′是另一個焦點,若∠PF′Q=,則雙曲線離心率是(  )

  A.+2  B. +1  C.  D. -1

  試題詳情

  7.橢圓+=1的弦AB被點(1,1)平分,則 AB所在的直線方程是(  )

  A.4x-9y-11=0     B.4x+9y-13=0

  C.9x+4y-10=0     D.9x-4y-5=0

  試題詳情

  6. 已知二面角-l-為60°,若平面內有一點A到平面的距離為,那么A在平面內的射影B到平面的距離為( ) 

   A.    B.1    C.   D.

  試題詳情

  5.拋物線x2-4y=0上一點P到焦點的距離為3,那么P的縱坐標是(  )

  A.3    B.2    C.    D.-2

  試題詳情

  4.設集合M={x| x - m<0}, N={y|y=(x-1)2–1, x∈R}, 若M∩N=φ, 則實數m的取值范圍是(  )  

  A m≥-1   B m >-1   C m≤-1   D m <-1

  試題詳情

  3.設函數f(x)=e2x-2x,則的值為 (  )

  A.0     B.1     C.2    D.4

  試題詳情

  2.設A、B是兩個集合,定義,

   R},則M-N=(  )            

  A.[-3,1]    B.[-3,0]    C.[0,1]     D.[-3,0]

  試題詳情

  1.設集合,定義P※Q=,則P※Q中元素的個數為     (  )

   A.3    B.4   C.7    D.12

  試題詳情

  21.(本題滿分14分

  如圖,設F1,F2分別是雙曲線的左、右焦點,P為雙曲線上

  一點,PF2⊥F1F2,連接PF1,分別與雙曲線的兩漸近線交于點A,B,且.

    (1)求雙曲線的離心率;

   (2)若線段AB的長度為,求雙曲線的方程.

  試題詳情


  掃碼下載作業精靈
  同步練習冊答案
  国产精品国产三级国产专不?
  <cite id="q1wjn"><span id="q1wjn"></span></cite>
  <rt id="q1wjn"></rt>

  <rt id="q1wjn"><table id="q1wjn"></table></rt>
 • <s id="q1wjn"></s>
 • <cite id="q1wjn"><noscript id="q1wjn"></noscript></cite>
 • <cite id="q1wjn"></cite>